Hlavní menu
· O nás
· Odkazy
· HAFFO
Nejbližší akce
Žádná akce v následujících 40 dních
Nejnovější komentáře
[novinky] GRAN SASSO 2022
Napsal Luki v 23 říj : 22:32
Krása!Hanka

[novinky] Neofiko HISmaratón
Napsal Dája v 22 zář : 09:09
Co je pro me Hismaraton? Mnoho let budovana znacka [ více ... ]

[novinky] Letní dovoUheráci 2021
Napsal Štěpuch v 06 úno : 21:00
Paráda, La Saume čirá nádhera !!!

[novinky] Letní dovoUheráci 2021
Napsal Tom v 23 led : 21:43
Bomba, super a navíc jste to dobře podrtili.

[novinky] ŽULA KAM SE PODÍVÁŠ
Napsal Tom v 23 led : 21:13
nádhera


Kontakt
HOVRCH, z.s.
Železova louka 68
549 01 Nové Město nad Metují
IČ: 04700881
číslo účtu: 2600928477/2010

Email: karborund@centrum.cz
Vítejte,
Uživatelské jméno:

Heslo:


Pamatuj si mě

[ ]
Online
Hostí:8
Členů:0
Na této stránce:1
Členů: 1201, nejnovější: trubnikaaa
Hledat Horolezecký oddíl Vrchoviny
Anketa

Kterého zvířete se cestou do skal bojíš nejvíc?


Klíště

Medvěd

Had

Policajt

Ochránce přírody

Turista ze sousedního státu

Úraz

Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO ZAŘÍZENÍ
účinnost od 1.1.2012

Čl. 1   Základní ustanovení
Tento návštěvní řád stanovuje základní pravidla pro návštěvníky níže uvedeného sportovního zařízení:
Název: umělá horolezecká stěna PLECHOVKA Boulder ( dále jen Bouldrovka )
Adresa: Nové Město nad Metují, ulice Českých legií
Vlastník: HOVRCH - Horolezecký oddíl TJ Sokol Vrchoviny

Čl. 2   Vstup na sportoviště
1)    Vstup a používání Bouldrovky je dovoleno pouze za podmínek stanovených Návštěvním řádem vydaným HO Vrchoviny. Po vstupu na Bouldrovku je každý povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a dbát pokynů správce Bouldrovky.
2)    Při vstupu na Bouldrovku je každý povinen zapsat se do návštěvní knihy a uhradit dané vstupné. V případě hromadných akcí tak učiní vedoucí těchto akcí. Pokud toto při vstupu na Bouldrovku neučiní, porušuje tímto hrubě Návštěvní řád.
3)     Každý lezoucí návštěvník by měl být schopen zvážit veškerá rizika svého počínání a nést odpovědnost za veškeré důsledky pro sebe a své okolí.
4)    Všichni návštěvníci provozují sportovní činnost  na vlastní nebezpečí. Souhlas s tímto potvrzují svým podpisem v návštěvní knize.
5)    Dětem mladším 15 let je přístup na Bouldrovku dovolen jen v doprovodu osoby starší 18 let, která za ně plně zodpovídá.       
6)    Za odložené a zapomenuté věci provozovatel neručí.
7)    Aktuální provozní doba Bouldrovky je vyvěšena na vstupních dveřích. Mimo pevnou provozní dobu lze vstup na bouldrovku domluvit s klíčníky* (jejich seznam najdete v Příloze č.1 tohoto Návštěvního řádu).

Čl. 3   Pořádání hromadných akcí
1)    V případech, kdy na Bouldrovce pořádá akce jiný subjekt než provozovatel, je tento subjekt povinen zajistit pořadatelskou službu na vlastní náklady.

Čl. 4   Práva a povinnosti návštěvníků
Práva:
1)    Možnost využívat Bouldrovku v době, kdy je přítomen alespoň jeden z pověřených klíčníků*.
2)    Možnost požádat o návštěvu sportoviště osobně či telefonicky, pokud se nekryje s akcí HOVRCHu.
3)    Požadovat připravenost Bouldrovky.
4)    využití hygienického zařízení - toalety.

Povinnosti:
1)    Každý návštěvník je povinen:
-    dodržovat Návštěvní a provozní řád sportovního zařízení a respektovat pokyny správce a klíčníků*
-    při lezení je pro minimalizování prašnosti povoleno používat pouze magnézium v kouli. Se sáčkem na magnézium je zakázáno lézt! Při rozsypání magnézia je návštěvník povinen ho uklidit setřením vlhkým hadrem, či vysáním.
-    přezouvat se hned za dveřmi u botníku a dál se pohybovat v lezečkách, bačkorách, nebo bez bot. Při lezení používat pouze lezeckou obuv.
-    zachovávat čistotu a pořádek na Bouldrovce  a toaletě!  
-    na osobní potřebu (toaletu) používat výhradně jen místo k tomu určené!!!
-    při své činnosti dbát na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních osob
-    upozornit na uvolněný chyt či jiný technický nedostatek, který by mohl způsobit zranění či škodu na majetku
-    své osobní věci odkládat pouze na vyhrazená místa (šatna je na ochozu za stěnou)
2)    Na Bouldrovce se leze bez lana, bezpečnost při pádu zajišťuje dopadiště (matrace). Návštěvníci, kteří právě nelezou, se nezdržují v dopadišti pod jiným lezcem, pokud právě neposkytují nezbytnou lezeckou záchranu.
3)    Uvědomte si, že dopadiště (matrace) tlumí pády, ale při nekontrolovaném pádu může způsobit i zranění.
4)    Přání a stížnosti týkající se provozu nebo činností na Bouldrovce mohou návštěvníci uplatnit u správce ústně, nebo zápisem do návštěvní knihy, která je volně k dispozici v prostoru Bouldrovky.

Čl. 5   Zakázané činnosti
1)    V prostorách Bouldrovky je výslovně zakázáno:
-    současné lezení dvou či více lezců nad sebou, nebo takovým způsobem, že pád jednoho z lezců může ohrozit některého z ostatních lezců
-    jakákoliv manipulace s lezeckými chyty bez souhlasu správce Bouldrovky
-    svévolně poškozovat či ničit  zařízení a vybavení Bouldrovky
-    vstupovat do těchto prostor ve znečištěné obuvi
-    kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm
-    vstupovat pod vlivem alkoholických nápojů a návykových látek nebo v prostorách Bouldrovky požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky  
-    vodit zvířata a vnášet skleněné nádoby či jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
-    odhazovat odpadky (včetně žvýkaček) a znečisťovat plochy pliváním
-    chovat se hlučně a vulgárně
-    hlasitě reprodukovat hudbu
-    zdržovat se v prostoru Bouldrovky v době od 22. do  8. hodiny
2)    Obecně se ve vztahu k Bouldrovce přísně zakazuje:
-    půjčování klíčů od Bouldrovky osobám neuvedeným na seznamu oprávněných klíčníků* a svévolné kopírování klíčů od Bouldrovky bez vědomí správce!!!

Čl. 6   Vykázání návštěvníků z Bouldrovky
1)    Z Bouldrovky bude vykázán návštěvník, který nedodržuje pravidla daná tímto Návštěvním řádem a to i přes napomenutí či neuposlechnutí pokynů správce Bouldrovky, nebo jiného člena HOVRCHu, se chová jiným nevhodným způsobem.
2)    Neopustí-li návštěvník v takovýchto případech na vyzvání Bouldrovku, může správce nebo klíčník požádat o zákrok Polici ČR nebo Městskou polici Nového Města nad Metují.
3)    Opakované porušení tohoto Návštěvního řádu může mít za následek trvalý zákaz vstupu do prostor Bouldrovky.

Čl. 7   Závěrečné ustanovení
Tento Návštěvní řád byl vydán Horolezeckým oddílem Vrchoviny a nabývá platnosti dnem 1.1.2012

V Novém Městě nad Metují dne 30.12.2011


Správce Bouldrovky: Jiří Štěpán    mobil: 602219092


*Klíčník: pověřený člověk zodpovídající za otevírání - zavírání a bezproblémový provoz Bouldrovky v době, ve které ji otevřel. Na Bouldrovce se bez přítomnosti klíčníka nesmí zdržovat žádný návštěvník.---


PŘÍLOHA NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU

URČENÍ A POVINNOSTI KLÍČNÍKA

- klíčníka pověřuje výbor Horolezeckého oddílu Vrchoviny HOVRCH. Klíčníkem se stane člověk, který se zúčastnil min. 3 brigád na Bouldrovce, nebo zaplatí poplatek 500,-Kč.
- klíčník musí dodržovat návštěvní řád sportovního zařízení Bouldrovky
- klíčník je zodpovědný za otevírání, zavírání a bezproblémový provoz Bouldrovky v době, ve které ji otevřel.
- otevření Bouldrovky potvrdí zapsáním svého jména a času do knihy návštěv
- klíčník se seznámí s umístěním hasícího přístroje a hlavního elektrického vypínače, v případě potřeby je použije
- klíčník dohlíží na pořádek a bezpečný provoz Bouldrovky, v případě potřeby provádí taková opatření, aby tento bezpečný provoz zajistil (utažení chytů, odstranění vadných chytů, závady na vybavení, odstranění nevhodných předmětů, atd.)
- klíčník dohlíží, aby se všichni příchozí návštěvníci zapsali do návštěvní knihy
- bez přítomnosti klíčníka se nesmí na Bouldrovce zdržovat žádný návštěvník
- klíčník v případě potřeby zajišťuje úklid na Bouldrovce (setření matrace, prostoru před matrací, aj.)
- klíčník zajišťuje úklid toalet
- klíčník zajišťuje úklid přístupových cest k Bouldrovce (sníh, nepořádek, atd.)
- klíčník nesmí půjčovat klíče od Bouldrovky ne-klíčníkům a kopírovat klíče bez vědomí správce
- klíčník je povinen před opuštěním Bouldrovky uklidit nepořádek, vytáhnout ze zásuvek veškeré el. spotřebiče, zhasnout osvětlení a uzamknout vchodové dveře. Opuštění bouldrovky potvrdí do knihy návštěv.
- klíčník může být zbaven klíčnictví, bez nároku na vrácení 500,-Kč, za opakované porušení povinností a návštěvního řádu
- podpisem tohoto dodatku návštěvního řádu klíčník souhlasí a přijímá tyto povinnosti


NŘ vypracoval: Petr Hacker, David Adamský

- - - - -